Món UVic és un espai que la UVic posa a disposició de la comunitat universitària per crear espais web que s’ajustin a les necessitats dels diferents centres, departaments, serveis i grups de recerca. La informació publicada en aquests espais és complementària a la publicada al web oficial de la UVic.